http://oz-adela.szm.sk Mikroregión
ADELA-KREMNICKO-ŠTIAVNICKÉ
ZDRUŽENIE
 
úvod
Štiavnické vrchy
Kremnické vrchy
obce mikroregiónu
Stanovy združenia
oz-adela@szm.sk
- DENNE -

Stanovy združenia

Článok 1.
Úvodné ustanovenia

 1. Názov združenia je Adela Kremnicko-Štiavnické združenie./Ďalej len združenie./
 2. Pôsobnosť združenia je zameraná na oživenie a rozvoj lokálnej ekonomiky združenia.
 3. Sídlom je: Obecný úrad Budča, 962 33 Budča.
 4. Združenie je registrované podľa zákona č. 83/1990 zb. o občianskych združeniach.
 5. Pre styk so zahraničím sa bude používať názov: Združenie Adela, Slovakia.

Hore

Článok 2.
Poslanie a ciele združenia

 1. Spolupracovať so štátnou správou, samosprávou, miestnymi záujmovými skupinami a podnikateľmi na využití miestneho potenciálu združenia, za účelom sociálneho a ekonomického blahobytu miestnych komunít.
 2. Koordinovať územný a socio-ekonomický rozvoj a rozvoj technickej infraštruktúry obcí združenia za účelom ekonomickej prosperity združenia.
 3. Chrániť jedinečnú krajinu, prírodné krásy a svojskú kultúru združenia podporovaním takých foriem podnikateľských aktivít, ktoré nie sú škodlivé životnému prostrediu.
 4. Vytvoriť sériu ekologických neškodlivých turistických programov založených na využití miestnych prírodných a kultúrnych hodnôt a na miestnych jedinečnostiach.
 5. Podporiť miestne komunity a občianske aktivity v obciach združenia, aby sa podieľali na rozhodovaní, tvorbe a činnostiach podporujúcich udržateľné formy turizmu a podnikania.
 6. Propagovať jedinečnosť a územie združenia ako celku i po častiach tak, aby sa dosiahol zvýšený záujem turistov o združenie, alebo spoluprácu s inými subjektami takúto propagáciu vytvárať.
 7. Špecifické miestne poslania a ciele - napr. v oblasti odpadov, dopravy, bytovej politiky zamestnanosti, a životné prostredie a pod.

Hore

Článok 3.
Predmet činnosti

Predmetom činnosti združenia je:

 1. Koordinácia prípravy a realizácie rozvojových programov združenia, územných plánov obcí a projektov infraštruktúry.
 2. Poskytovanie konzultačno-poradenských služieb pre všestranný rozvoj združenia.
 3. Umožňovanie prístupu k informáciám.
 4. Zabezpečovanie a spracovanie programov, plánov a projektov regionálneho rozvoja združenia.
 5. Poskytovanie vzdelávania smerujúceho k rozvoju ľudských zdrojov, k výchove k trvalo udržateľnému rozvoju a k získavaniu zručnosti v podnikaní na vidieku.
 6. Pomoc a podpora rozvoju občianských iniciatív a komunitných projektov.
 7. Koordinácia propagácie regiónu, jeho subjektov a produktov ako aj duchovných kvalít a hodnôt a jeho prírodných podmienok pre rozvoj cestovného ruchu.
 8. Získavanie finančných zdrojov pre realizáciu zámerov a cieľov združenia.

Hore

Článok 4.
Zásady hospodárenia

MAJETOK

 1. Majetok združenia možno:
  1. darovať, ak sa majetok združenia daruje inej právnickej alebo fyzickej osobe na plnenie cieľov, na ktoré bolo združenie zriadené,
  2. prenechať zmluvou o výpožičke na užívanie inej právnickej alebo fyzickej osobe na rovnaké ciele, na ktoré bolo združenie zriadené.
 2. Prostriedky združenia je možné použiť výlučne na charitatívne, vedecké, literárne, vzdelávacie, rozvojové ciele v súlade s týmito stanovami.
 3. Prostriedky a majetok združenia nie je možné použiť na propagandu alebo kampaň ovplyvnenie výsledkov akýchkoľvek konkrétnych volieb alebo na priamu či nepriamu politickú kampaň.
 4. Majetok združenia tvoria:
  1. členské príspevky,
  2. príjmy s vlastnej činnosti,
  3. výnosy zo služieb,
  4. príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení,
  5. pôžičky, úvery, úroky,
  6. dary od fyzických a právnických osôb,
  7. dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obcí,
  8. príjmy z prenájmu a požičiavania majetku,
 5. Ak fyzická alebo právnická osoba poskytla združeniu dar, grant alebo príspevok na konkrétny účel, združenie je oprávnené ho použiť na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom osoby, ktorá dar, grant alebo príspevok poskytla.
 6. Združenie môže podnikať pod podmienkou, že touto činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie jeho majetku a nebude ohrozená kvalita, rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená. Zisk z podnikania musí byť v celom rozsahu po zdanení použitý na zabezpečenie činnosti organizácie.
ROZPOČET
 1. Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu.
 2. Rozpočet sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.
  Návrh rozpočtu predkladá riaditeľ na posúdenie správnej rade.
  Členská schôdza schvaľuje rozpočet najneskôr do 31.3. kalendárneho roka.

Hore

Článok 5.
Vznik a zánik členstva

 1. Členskú základňu združenia tvoria zástupcovia verejného a neverejného sektoru, ktorí súhlasia s cieľmi a stanovami združenia.
 2. Mimoriadnym členom združenia môže byť zástupca Okresného úradu vo Zvolene.
 3. Členom združenia sa môže stať fyzická osoba, a právnická osoba, ktorá prejaví záujem o členstvo. Podmienkou prijatia je písomná žiadosť a súhlas Rady združenia. Po vyjadrení súhlasu Rady združenia, vzniká právoplatné členstvo zaplatením členského príspevku.
 4. Členstvo v združení zaniká:
  1. zrušením združenia z rozhodnutia Valného zhromaždenia
  2. jednostranným vystúpením člena zo združenia písomnou výpoveďou predsedovi Rady združenia
  3. vylúčením člena Radou združenia pre porušenie zákona, stanov prípadne pre porušenie etiky vzájomnej spolupráce
  4. rozhodnutím súdu
  5. nezaplatením členského príspevku za príslušný kalendárny rok do 31. 3. pokiaľ Rada združenia nerozhodne inak
 5. O vylúčení člena zo združenia podľa článku V., ods. 3, písm. c. rozhoduje Rada združenia dvojtretinovou väčšinou všetkých členov Rady združenia.

Hore

Článok 6.
Práva a povinnosti členov

Členovia združenia majú právo:

 1. požadovať ročnú správu o činnosti a hospodárení združenia a účtovnú uzávierku za príslušný rok
 2. byť právoplatným členom združenia s hlasovacím právom
 3. predkladať návrhy na konkrétne projekty a rozvojové zámery, ktoré sú predmetom činnosti združenia a žiadať o ich zaradenie do prípravy a realizácie
 4. žiadať o účasť v zahraničí projektoch sprostredkovaných združením
 5. zúčastňovať sa rozhodovacieho procesu pri tvorbe plánov prípravy a realizácie
  projektov zabezpečenia ich financovania
 6. právo voliť a byť volený do orgánov združenia
 7. právo pracovať v orgánoch združenia
 8. vyjadrovať sa k činnosti združenia
 1. Každý člen združenia je povinný:
  1. aktívne sa zúčastňovať na činnosti združenia
  2. prispiecať k dobrým výsledkom smerujúcim k plneniu poslania združenia
  3. plniť si svoje záväzky a povinnosti vyplývajúce zo stanov
  4. rešpektovať a plniť uznesenia Valného zhromaždenia a Rady združenia
  5. platiť ročný členský príspevok.

 2. Mimoriadny člen má funkciu poradcu, neplatí členské príspevky a nemá hlasovacie právo. Mimoriadnym členom môže byť fyzická aj právnická osoba.

Hore

Článok 7.
Orgány združenia

A. Valné zhromaždenie
 1. Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie združenia, ktoré tvoria všetci členovia združenia.
 2. Každý člen združenia má pri hlasovaní jeden hlas.
 3. Valné zhromaždenie volí predsedu, členov rady združenia a členov Revíznej komisie.
 4. Valné zhromaždenie zasadá raz za polrok, prípadne vtedy, ak o to požiada predseda združenia alebo aspoň jedna tretina všetkých členov združenia.
 5. Valné zhromaždenie združenia zvoláva riaditeľ po dohode s predsedom rady.
 6. O záveroch Valného zhromaždenia sa vyhotovuje uznesenie, ktoré sa doručí každému členovi združenia.
 7. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina. Uznesenie podpíše predseda v prípade jeho neprítomnosti podpredseda a zapisovateľ. Dvôvody prípadného odmietnutia podpisu sa zaznamenajú.
 8. Valného zhromaždenia sa zúčastňujú štatutárny zástupcovia členských subjektov, alebo nimi písomne poverený zástupcovia.
 9. Valné zhromaždenie rozhoduje o:
  1. nakladaní s finančnými prostriedkami
  2. zániku združenia
  3. zmenách a doplnkoch stanov
  4. zmena názvu a sídla združenia
  5. navrhovaných rozvojových projektoch a o pláne práce
  6. použití hospodárskeho výsledku z činnosti združenia za príslušné účtovné obdobie, schvaľuje výročnú správu o činnosti
  7. zriadení fondu rozvoja združenia a prerozdelení jeho prostriedkov
  8. zriadení dcérskych spoločností a obchodných organizácií.
 10. Pre platnosť rozhodnutia Valného zhromaždenia ustanovených v článku VII. bod A, ods.9 písm. b/, c/, f/, a g/ sa vyžaduje dvojtretinová väčšina.


B. Rada združenia
 1. Radu a jej predsedu volí Valné zhromaždenie z radov členov nadpolovičnou väčšinou všetkých členov združenia.
 2. Radu volí Valné zhromaždenie v prípade, ak spoločnosť má viac než 10 členov. V prípade, že spoločnosť má menej než 10 členov, všetci právoplatní členovia tvoria zároveň radu.
 3. Rada je výkonným orgánom spoločnosti, má max. 9 členov.
 4. Radu volí Valné zhromaždenie v tajnom hlasovaní.
 5. Rada volí zo svojho stredu jedného podpredsedu.
 6. Rada zasadá minimálne raz za štvrťrok, v prípade potreby i častejšie.
  Radu zvoláva predseda.
 7. Zasadnutí Rady sa zúčastňujú štatutárny zástupcovia členských subjektov, alebo nimi písomne poverení zástupcovia.
 8. Rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
 9. Rada rozhoduje o:
  1. pláne činnosti a návrhu rozpočtu a jeho úpravách
  2. prijatí a vylúčení člena
  3. menovaní a odvolaní riaditeľa a jeho zástupcu
  4. stratégii smerovania a hlavných úlohách združenia
  5. operatívnych problémoch združenia
  6. zriadení vysunutých pracovísk
  7. prijímaní a počte pracovníkov
  8. povoľovaní finančného limitu pre pracovníkov
  9. zriaďovaní odborných sekcií a poradných komisií združenia
  10. menovaní predsedov poradných komisií a odborných sekcií
  11. menovaní vedúcich projektov
  12. prijímaní interných predpisov


C. Riaditeľ združenia
 1. Riaditeľ je výkonným zástupcom združenia, ktorého menuje rada.
 2. Riaditeľ rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti v zmysle týchto stanov a interných predpisov schválených Radou.
 3. Do právomoci riaditeľa ďalej patrí:
  1. samostatne rozhodovať v intenciách rozhodnutí Rady vo veciach dotýkajúcich sa cieľov a činnosti združenia
  2. požadovať informácie od členov spoločnosti, členov komisií a sekcií významné a dôležité pre činnosť združenia
  3. disponovať majetkom
 4. Riaditeľa združenia odvoláva Rada združenia nadpolovičnou väčšinou hlasov.
 5. Zástupcu riaditeľa menuje a odvoláva Rada združenia na návrh riaditeľa združenia.
 6. Zástupca riaditeľa združenia sa aktívne zúčastňuje na práci združenia.
  V neprítomnosti riaditeľa združenia ho zastupuje v plnom rozsahu právomoci, a to na základe poverovacieho dekrétu riaditeľa s vyznačením časového obdobia zastupovania.


D. Revízna komisia
 1. RK je dozorným a kontrolným orgánom spoločnosti. Volí ju Valné zhromaždenie v počte 3 členov.
 2. RK má právo zúčastniť sa na zasadnutí Rady združenia a na jej požiadanie jej musí byť udelené slovo.
 3. Revízna komisia /RK/ má právo:
  1. kontrolovať prerozdelenie prostriedkov Fondu rozvoja združenia
  2. sledovať činnosť združenia a jej výsledky tak, aby boli v súlade s jej poslaním a cieľmi
  3. dohliadať na činnosť štatutárneho zástupcu združenia
  4. nahliadať do účtovných dokladov združenia
  5. kontrolovať čerpanie prostriedkov na jednotlivých projektoch
 4. Revízna komisiaja povinná kontrolovať hospodárenie spoločnosti, podávať o výsledku kontroly správu na riadnom Valnom zhromaždení združenia.


E. Odborné sekcie a poradné komisie
 1. Rada združenia môže ustanoviť zriadenie odborných sekcií a poradných komisií pre potreby riešenia konkrétnych problémov združenia.
 2. Odborné sekcie a poradné komisie môžu byť ustanovené na dočasné obdobie, alebo bez časového obmedzenia.
 3. Členmi odborných sekcií a poradných komisií môžu byť i nečlenovia združenia.
 4. Činnosť komisií a sekcií vedie predseda. Predsedu menuje Rada združenia a musí byť členom združenia.

Hore

Článok 8.
Spôsob rokovania orgánov združenia

 1. Princíp verejného hlasovania je základný princíp rozhodovania orgánov združenia, ak sa nedohodnú inak.
 2. Orgány združenia okrem odborných sekcií a poradných komisií, sú volené z členov združenia výlučne tajným hlasovaním.
 3. K platnosti uznesenia je potrebné schválenie nadpolovičnou väčšinou prítomných členov orgánu, okrem prípadov, kde je vyslovene uvedená potreba dvojtretinovej väčšiny prítomných členov.
 4. Problém predložený na hlasovanie musí byť primerane sformulovaný tak, aby bolo možné na otázku odpovedať áno, alebo nie.
 5. Orgán uznášaniaschopný, ak prítomná nadpolovičnou väčšinou jeho členov.
 6. V prípade rovnosti hlasov rozhodne o výsledku hlasovania hlas predsedu.

Hore

Článok 9.
Zánik združenia

 1. Združenie zaniká:
  1. rozhodnutím Valného zhromaždenia dvojtretinovou väčšinou všetkých členov združenia
  2. zlúčením
  3. právoplatným rozhodnutím súdu
 2. Predseda Rady na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia o zániku združenia požiada o výmaz z registrácie v zmysle zákona. Pred zánikom spoločnosti je menovaný Radou združenia likvidátor, ktorý vykoná likvidáciu majetku združenia, ak majetok združenia neprechádza na právneho nástupcu.

Hore

Článok 10.
Záverečné ustanovenia

 1. Zmeny a doplnky týchto stanov sa môžu prijímať len formou písomných dodatkov, ktoré schvaľuje Valné zhromaždenie združenia.
 2. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia na ustanovujúcom Valnom zhromaždení združenia.
 3. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie spoločnosti na Ministerstve Vnútra SR.

Hore

Schválené v Budči na ustanovujúcom Valnom zhromaždení dňa: 27. 1. 2000
podpis.gif(1 kb)
©Všetky práva vyhradené Adela a Inki.