http://oz-adela.szm.sk Mikroregión
ADELA-KREMNICKO-ŠTIAVNICKÉ
ZDRUŽENIE
 
úvod
Štiavnické vrchy
Kremnické vrchy
obce mikroregiónu
Stanovy združenia
oz-adela@szm.sk
- DENNE -

Kremnické vrchy

Jadro územia patrí k najatraktívnejším horským celkom na Slovensku, ku Kremnickým a Starohorským vrchom, ku ktorým sa pripájajú na severovýchode Veľká Fatra a z juhu Štiavnické vrchy. Sídelnými jadrami sú bývalé slávne banské mestá Banská Bystrica a Kremnica, v súčasnosti sa k nim pripojili nové administratívne a priemyselné sídla Zvolen a Žiar nad Hronom. Územie sa člení na šesť okresov: Banská Bystrica, Zvolen, Turčianske Teplice, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Prievidza. Potenciál krajiny poskytuje široké možnosti rekreačným aktivitám, vhodné najmä pre cykloturistiku, pešiu turistiku, klasické a alpské lyžovanie, poľovníctvo a poznávanie kultúrno-historických pamiatok. Územie je špeciálne vhodné pre kúpeľníctvo.

Charakter prírodného prostredia. V priestore sú zastúpené všetky geologické pásma. Kremnické vrchy a Štiavnické vrchy sú budované sopečnými horninami. Osobitné zloženie majú dná kotlín, ktoré budovali zväčša neogénne sedimenty so zvyškami hornín, ktoré pochádzajú z priľahlích pohorí. Najvyšší vrch Kremnických vrchov - Flochová 1316 m n. m. Dná kotlín sú príkladom antropogénnej, poľnohospodárskej, priemyselnej či urbanizovanej krajiny. Aj súčasné lesné porasty sú výsledkom odlesňovania a znovuzalesňovania územia človekom. Prevládajú tu zmiešané lesy s porastami smrečín, bučín, v okolí Harmaneckej jaskyne sú významné porasty vzácneho tisu. Občasný je výskyt borovice a jedle. K prírodným zaujímavostiam územia patrí napríklad Badínsky prales (v r. 2000 ho navštívil aj waleský princ Charles), tiesňava Farebného potoka pri tajove, Harmanecká jaskyňa, či Szabóova skala pri Hliníku nad Hronom.

©Všetky práva vyhradené Adela a Inki.